Regulamin przyłączania serwerów operatorów do systemu PRO Speed Test - PRO Speed Test

Regulamin przyłączania serwerów operatorów do systemu PRO Speed Test

I. DEFINICJE

 1. V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695003, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://pro.speedtest.pl/ wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności: uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy rejestratorem domeny a abonentem domeny; zawartość strony internetowej; autorskie prawa majątkowe do strony internetowej w szczególności, lecz nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej.
 3. Pomiar oznacza procedurę, w trakcie której badane są parametry łącza internetowego lub czynniki środowiska pomiarowego. Pomiar może być certyfikowany lub niecertyfikowany.
 4. Aplikacja dla Windows oznacza aplikację komputerową dla systemu Windows w wersji 7, 8, 8.1 i 10, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 5. Aplikacje mobilne oznacza aplikacje dla urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, która umożliwia wykonanie Pomiaru niecertyfikowanego.
 6. Aplikacja WEB oznacza aplikację dla przeglądarek internetowych, która umożliwia wykonanie Pomiaru niecertyfikowanego.
 7. Pomiar certyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows i spełnił warunki określone w sekcji V niniejszego Regulaminu systemu PRO Speed Test znajdującego się pod adresem: https://pro.speedtest.pl/regulamin.
 8. Pomiar niecertyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows, Aplikacji WEB i Aplikacjach mobilnych oraz nie spełnił warunków określonych w sekcji V niniejszego Regulaminu.
 9. System oznacza system, którego właścicielem autorskich i majątkowych praw oraz administratorem jest V-SPEED. Na System składa się Strona wraz z jej zawartością, Panel www użytkownika, Aplikacja dla Windows, Aplikacje mobilne i Aplikacja WEB.
 10. Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedziła Stronę.
 11. Użytkownik zarejestrowany oznacza Użytkownika, który posiada konto w Systemie.
 12. UKE oznacza Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 13. Operator lub Dostawca usługi oznacza podmiot, który świadczy usługi dostępu do Internetu i posiada numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w UKE.
 14. PST oznacza Podstawowe Serwery Testowe dzierżawione przez V-SPEED od zewnętrznego dostawcy, do których domyślnie przeprowadzane są Pomiary certyfikowane lub niecertyfikowane.
 15. DST oznacza Dodatkowe Serwery Testowe, udostępniane przez Operatorów, do których mogą być przeprowadzane Pomiary certyfikowane i niecertyfikowane po spełnieniu odpowiednich warunków.
 16. Regulamin oznacza niniejszy regulamin przyłączenia serwerów operatorów do systemu PRO Speed Test.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. V-SPEED udostępnia System bezpłatnie.
 2. System przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi dostępu do Internetu (prędkość pobierania i wysyłania danych) a stanem faktycznym.
 3. System nie jest przeznaczony do badania jakości połączeń Internetowych przez Dostawców usługi dostępu do Internetu ani do wykorzystania w żaden inny komercyjny sposób bez zgody V-SPEED
 4. System nie zawiera treści reklamowych emitowanych na rzecz podmiotów trzecich niepowiązanych z V-SPEED, w tym Operatorów.

III. ZASADY PRZYŁACZANIA SERWERÓW DST DO SYSTEMU PRO SPEED TEST

 1. DST będą dopuszczone do funkcjonowania w systemie pomiarowym pod następującymi warunkami:
  • Operator zainteresowany uruchomieniem DST w swojej sieci zgłosi taką inicjatywę do V-SPEED za pomocą poczty elektronicznej pod adres: info@pro.speedtest.pl. W temacie wiadomości należy umieścić „Przyłączenie serwera DST do systemu PRO Speed Test”.
  • Operator przedstawi w szczególności fizyczną i logiczną (względem własnej sieci) lokalizację DST. Od lokalizacji logicznej wymagane będzie, aby DST znajdował się na brzegu sieci operatora, w punkcie równoważnym z punktem wymiany ruchu, poza urządzeniami operatora umożliwiającym kształtowanie ruchu.
  • V-SPEED i Operator uzgodnią warunki techniczne i organizacyjne dołączenia DST do systemu pomiarowego w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. W szczególności Operator wskaże publiczne klasy adresów IPv4 klientów (lub adresy NAT), którzy powinni wykonywać pomiar do danego serwera.
  • Termin i warunki przeprowadzenia testów dopuszczających do wykonywania pomiarów certyfikowanych zostaną uzgodnione między V-SPEED i operatorem również w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej.
  • Testy dopuszczające będą polegać na wykonywaniu Pomiarów certyfikowanych przez użytkowników w sieci operatora, przy wykorzystaniu Aplikacji dla Windows. Pomiary certyfikowane będą wykonywane sekwencyjnie do PST i DST. 
  • Testy dopuszczające trwają od 14 do 30 dni i będą wymagać przeprowadzenia, co najmniej 1000 pomiarów sekwencyjnych (1000 do PST i 1000 do DST), przez co najmniej 350 różnych użytkowników.
  • Średnie wyniki Pomiarów certyfikowanych uzyskiwane z wykorzystaniem DST nie mogą wykazywać znaczącej rozbieżności z wynikami Pomiarów certyfikowanych uzyskiwanymi z wykorzystaniem PST.
 2. Po dopuszczeniu DST okresowo, w przypadku wątpliwości lub na każde żądanie Prezesa UKE, V-SPEED przeprowadzi testy weryfikujące prawidłowość Pomiarów certyfikowanych wykonywanych do DST w terminie od 14 do 30 dni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, DST traci dopuszczenie do wykonywania Pomiarów certyfikowanych.
 3. Dopuszczenie DST do wykonywania Pomiarów certyfikowanych będzie wymagać zgody Prezesa UKE. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości Pomiarów certyfikowanych, Prezes UKE będzie mógł zdecydować o utracie dopuszczenia DST do wykonywania Pomiarów certyfikowanych.

III. ZASADY WYBORU SERWERA DST DO POMIARU

 1. Jeśli serwer DST zostanie dopuszczony do wykonywania Pomiarów certyfikowanych przez Prezesa UKE, zostanie on przydzielony Użytkownikowi zarejestrowanemu na podstawie przynależności do przypisanej do serwera klasy IPv4 lub adresu NAT. Ponadto serwer zostanie przydzielony do wykonywania pomiarów niecertyfikowanych w Aplikacji dla Windows, Aplikacji WEB i Aplikacjach mobilnych.
 2. Jeśli przydzielony serwer DST będzie niedostępny (np. z powodu awarii), do Pomiaru zostaną przydzielone serwery PST.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. V-SPEED zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji infrastruktury oraz Systemu. O planowanych przerwach i czasie ich trwania V-SPEED będzie informował z wyprzedzeniem. Przerwy nie będą dłuższe niż 6 godzin.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, 10:42