Regulamin korzystania z systemu PRO Speed Test - PRO Speed Test

Regulamin korzystania z systemu PRO Speed Test

I. DEFINICJE

 1. V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695003, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://pro.speedtest.pl/ wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności: uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy rejestratorem domeny a abonentem domeny; zawartość strony internetowej; autorskie prawa majątkowe do strony internetowej w szczególności, lecz nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej.
 3. Pomiar oznacza procedurę, w trakcie której badane są parametry łącza internetowego lub czynniki środowiska pomiarowego. Pomiar może być certyfikowany lub niecertyfikowany.
 4. Aplikacja dla Windows oznacza aplikację komputerową dla systemu Windows w wersji 8, 8.1 i 10, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 5. Aplikacja dla macOS oznacza aplikację komputerową dla systemu macOS w wersji 10.14 i wyższej.
 6. Pomiar certyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows lub Aplikacji dla macOS i spełnił warunki określone w sekcji V niniejszego Regulaminu.
 7. Pomiar niecertyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows, Aplikacji dla macOS, Aplikacji WEB i Aplikacjach mobilnych oraz nie spełnił warunków określonych w sekcji V niniejszego Regulaminu.
 8. Pomiar automatyczny oznacza Pomiar certyfikowany, który został wykonany w czasie trwania sekwencji pomiarowej. W ramach sekwencji pomiarowej, wykonywane jest 6 Pomiarów certyfikowanych w odstępie co najmniej 30 minut. Wystąpienie po sobie trzech Pomiarów niecertyfikowanych przerywa sekwencję pomiarową.
 9. Cykl dobowy oznacza minimum 6 pomiarów certyfikowanych wykonanych w ciągu jednego dnia (od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) w odstępie minimum 30 minut.
 10. Aplikacje mobilne oznacza aplikacje dla urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 11. Aplikacja WEB oznacza aplikację dla przeglądarek internetowych, która umożliwia wykonanie Pomiaru niecertyfikowanego.
 12. Raport oznacza dokument w formie pliku PDF lub unikalnego adresu URL, zawierający zestawienie wyników Pomiarów certyfikowanych.
 13. System oznacza system, którego właścicielem autorskich i majątkowych praw oraz administratorem jest V-SPEED. Na System składa się Strona wraz z jej zawartością, Panel www użytkownika, Aplikacja dla Windows, Aplikacja dla macOS, Aplikacje mobilne i Aplikacja WEB.
 14. Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedziła Stronę.
 15. Użytkownik zarejestrowany oznacza Użytkownika, który posiada konto w Systemie.
 16. Użytkownik anonimowy oznacza Użytkownika, który nie został zalogowany w Systemie.
 17. Pomiar anonimowy oznacza Pomiar niecertyfikowany wykonany przez Użytkownika anonimowego.
 18. Przeglądarka oznacza program komputerowy, który umożliwia wyświetlanie stron internetowych, korzystających z technologii: HTML5, CSS, JavaScript. Wspierane wersje przeglądarek to: Microsoft Internet Explorer w wersji minimum 11.0, Microsoft Edge w wersji minimum 41.16299.15, Mozilla Firefox w wersji minimum 58.0.2, Google Chrome w wersji minimum 64.0.3282, Opera w wersji minimum 51, Apple Safari w wersji minimum 10.1.2.
 19. Panel www użytkownika oznacza wydzieloną część Strony, dostępną w Przeglądarce pod adresem https://pro.speedtest.pl/user/, gdzie Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do danych, w tym wyników Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych i Raportów.
 20. UKE oznacza Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 21. Operator lub Dostawca usługi oznacza podmiot, który świadczy usługi dostępu do Internetu i posiada numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w UKE.
 22. PST oznacza Podstawowe Serwery Testowe dzierżawione przez V-SPEED od zewnętrznego dostawcy, do których domyślnie przeprowadzane są Pomiary certyfikowane lub niecertyfikowane.
 23. DST oznacza Dodatkowe Serwery Testowe, udostępniane przez Operatorów, do których mogą być przeprowadzane Pomiary certyfikowane i niecertyfikowane po spełnieniu odpowiednich warunków.
 24. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Systemu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. V-SPEED udostępnia System bezpłatnie.
 2. System przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi dostępu do Internetu (prędkość pobierania i wysyłania danych) a stanem faktycznym.
 3. Aplikacja dla Windows i Aplikacja dla macOS – PRO Speed Test zostały certyfikowane przez Prezesa UKE na okres od 01.12.2020 do 30.11.2022. Aplikacje są certyfikowanym mechanizmem monitorowania w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia nr 2015/2120 i umożliwiają przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wskazanymi w umowie wartościami.
 4. System nie jest przeznaczony do badania jakości połączeń Internetowych przez Dostawców usługi dostępu do Internetu ani do wykorzystania w żaden inny komercyjny sposób bez zgody V-SPEED.
 5. System nie zawiera treści reklamowych emitowanych na rzecz podmiotów trzecich niepowiązanych z V-SPEED, w tym Operatorów.
 6. V-SPEED zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Systemie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Informacje dla Użytkownika oraz prawa i obowiązki V-SPEED w zakresie przetwarzania danych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://pro.speedtest.pl/polityka_prywatnosci
 8. V-SPEED dba o możliwie najwyższą dostępność i jakość Systemu. Przez jakość rozumie się brak wpływu PST na wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych oraz kontrolę obciążenia PST i Systemu. V-SPEED zastrzega, że nie dotyczy to sytuacji, w których za obniżenie jakości odpowiedzialność ponosi zewnętrzny dostawca PST. W razie wykrycia obniżenia jakości Systemu, V-SPEED uniemożliwi wykonywanie Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych do czasu rozwiązania problemu.
 9. Wszystkie aplikacje w ramach Systemu mają zaimplementowany mechanizm kontroli integralności danych przesyłanych do bazy danych Systemu.
 10. V-SPEED jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom możliwości korzystania z Systemu bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku jego wadliwości Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). innych obowiązujących przepisach prawa.
 11. V-SPEED ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni.
 12. V-SPEED nie udziela odrębnej gwarancji na System jak również nie świadczy usług posprzedażowych.
 13. Użytkownik może kontaktować się z V-SPEED we wszystkich sprawach związanych z Systemem:

  • listownie na adres: V-SPEED Sp. z o.o., ul. Mińska 38/216, 54-610 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@pro.speedtest.pl.

III. KORZYSTANIE Z SYSTEMU

 1. Użytkownik ma dostęp do treści informacyjnej strony (dokumentacja, metodologia, itd.).
 2. Użytkownik może wykonywać Pomiary niecertyfikowane w Aplikacji dla Windows lub Aplikacji dla macOS oraz pomiary niecertyfikowane w Aplikacji WEB i w Aplikacjach mobilnych.
 3. Użytkownik może zarejestrować bezpłatne konto Użytkownika. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym (w tym informacji dotyczących prędkości usługi dostępu do Internetu wskazanych w umowie), zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (w tym osobowych) na potrzeby Systemu.
 4. Dane do logowania do Panelu www użytkownika (ID użytkownika) generowane są automatycznie przez System, a następnie wysyłane w formie wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 5. V-SPEED zapewnia możliwość odzyskania danych do konta przy użyciu adresu e-mail podanego w czasie rejestracji konta.
 6. Użytkownik zarejestrowany może wykonywać Pomiary certyfikowane lub niecertyfikowane w Aplikacji dla Windows lub Aplikacji dla macOS oraz pomiary niecertyfikowane w Aplikacji WEB i w Aplikacjach mobilnych.
 7. Użytkownik anonimowy może wykonywać Pomiary niecertyfikowane w Aplikacji dla Windows, Aplikacji dla macOS, Aplikacji WEB i w Aplikacjach mobilnych pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby Systemu.
 8. Każdy wynik Pomiaru certyfikowanego lub niecertyfikowanego jest zapisywany w bazie danych V-SPEED. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego, wynik Pomiaru certyfikowanego lub niecertyfikowanego zostaje przypisany do ID użytkownika, który Pomiar wykonał.
 9. Użytkownik zarejestrowany może przeglądać wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych z możliwością filtrowania ich listy po:

  • zakresie dat i godzin wykonania,
  • źródle (np. Aplikacja dla Windows, Aplikacja dla macOS, Aplikacja WEB, itd.),
  • statusie certyfikacji Pomiarów (certyfikowany lub niecertyfikowany)
 10. Użytkownik zarejestrowany może pobrać wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych w formie pliku CSV (wartości oddzielane średnikiem).
 11. Użytkownik zarejestrowany może wygenerować Raport, pod warunkiem wykonania odpowiedniej liczby Pomiarów certyfikowanych.
 12. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto. Przed usunięciem konta musi potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że wszystkie wyniki Pomiarów zostaną bezpowrotnie usunięte.

IV. WYMAGANIA SYSTEMOWE APLIKACJI

 1. Aplikacja dla Windows:

  • system operacyjny: Windows w wersji 8, 8.1 lub 10,
  • architektura systemu: 32 lub 64 bit,
  • wolne miejsce na dysku systemowym: 10 MB,
  • minimalna wielkość pamięci RAM: 2 GB (dla 32 bit) lub 4 GB (dla 64 bit),
  • minimalna ilość rdzeni procesora: 2 (dla pomiarów do 100 Mb/s) lub 4 (dla pomiarów powyżej 100 Mb/s).
 2. Aplikacja dla macOS:

  • system operacyjny: macOS w wersji 10.14.x lub wyższej,
  • wolne miejsce na dysku systemowym: 10 MB,
  • minimalna wielkość pamięci RAM: 4 GB,
  • minimalna ilość rdzeni procesora: 2 (dla pomiarów do 100 Mb/s) lub 4 (dla pomiarów powyżej 100 Mb/s).
 3. Aplikacja WEB:

  • przeglądarka Chrome w wersji minimum 67 lub
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji minimum 60 lub
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji minimum 60 lub
  • przeglądarka Opera w wersji minimum 49.
 4. Aplikacje mobilne:

  • system operacyjny Android w wersji minimum 5.0 lub
  • system operacyjny iOS w wersji minimum 9.

W przypadku systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych, zalecane jest aby mechanizm RSS (ang. Receive Side Scaling) był włączony w konfiguracji karty sieciowej. W przeciwnym wypadku, należy zapewnić odpowiednią szybkość (architektura, taktowanie) pojedynczego rdzenia procesora. Mechanizm RSS jest dostarczany przez sterownik karty sieciowej.

V. POMIAR CERTYFIKOWANY

 1. Pomiar certyfikowany może być wykonany przez Użytkownika zarejestrowanego tylko w Aplikacji dla Windows lub Aplikacji dla macOS.
 2. Aplikacja dla Windows lub Aplikacja dla macOS po uruchomieniu poinformuje Użytkownika zarejestrowanego o poprawnym sposobie podłączenia komputera do sieci. W szczególności zaleci, aby komputer podłączony był bezpośrednio do urządzenia końcowego operatora (CPE) za pomocą kabla sieciowego ze złączem RJ-45.
 3. Pomiar będzie certyfikowany, jeśli spełni wszystkie poniższe warunki:

  • wykorzystany w pomiarze interfejs sieciowy: Ethernet 2.5GBase-T, 5GBase-T lub 10GBase-T dla przepływności usługi < 2500 Mb/s albo Ethernet 1000Base-T dla przepływności usługi <1000 Mb/s albo 100Base-T dla przepływności usługi < 80 Mb/s; przepływność usługi ustalana jest na podstawie maksymalnej prędkości pobierania lub wysyłania danych, deklarowanej przez użytkownika (wybierana jest wartość większa),
  • obciążenie CPU przed rozpoczęciem testu < 20 %, rozumiane, jako suma obciążeń na wszystkich rdzeniach CPU podzielona przez ilość rdzeni,
  • obciążenie CPU w trakcie testu < 85 %, rozumiane, jako suma obciążeń na wszystkich rdzeniach CPU podzielona przez ilość rdzeni,
  • natężenie ruchu generowanego (L3) < 1 Mb/s w każdym kierunku bezpośrednio przed rozpoczęciem testu,
  • brak aktywnych połączeń VPN,
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak wpisów w tablicy ARP poza właściwymi dla urządzenia użytkownika i bramy domyślnej lub deklaracja użytkownika o braku obecności dodatkowych urządzeń w sieci lokalnej,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego na podstawie publicznego adresu IPv4 lub adresu NAT,
  • podłączony zasilacz sieciowy A/C w przypadku możliwości zasilania bateryjnego,
  • pomiar wykonany do serwerów PST albo DST, które zostały zatwierdzone przez Prezesa UKE.
 4. W przypadku wykazania przez konsumenta na podstawie zawartych w raporcie wyników, że prędkość świadczonej usługi dostępu do Internetu w sposób stały lub regularnie powtarzający się oraz istotny różni się od wskazanych w umowie wartości, zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia UE Nr 2015/2120 o Otwartym Internecie uznaje się, że dostawca usługi nienależycie wykonuje Umowę.
 5. Na prędkość usługi dostępu do Internetu, poza weryfikowanymi przez aplikację czynnikami, mogą mieć wpływ inne elementy środowiska użytkownika, które nie są zależne od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Dostawca w postępowaniu reklamacyjnym lub sądowym może wykazać, że usługa była świadczona zgodnie z umową, pomimo negatywnych wyników pomiarów.
 6. Przed rozpoczęciem Pomiaru, Aplikacja dla Windows lub Aplikacja dla macOS poinformuje użytkownika o wstępnym statusie certyfikacji Pomiaru na podstawie wyniku badania czynników środowiska pomiarowego.
 7. Przed rozpoczęciem Pomiaru, Aplikacja dla Windows lub Aplikacja dla macOS umożliwi ponowne badanie środowiska pomiarowego na żądanie użytkownika po naciśnięciu przycisku „SPRAWDŹ PONOWNIE”. Po tym badaniu wstępny status certyfikacji Pomiaru zostanie zaktualizowany.
 8. Aplikacja dla Windows lub Aplikacja dla macOS, w przypadku zgłoszenia przez Operatora serwera DST, będzie wykonywać dwa pomiary sekwencyjnie - najpierw do serwera PST, a następnie do serwera DST.
 9. Zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu Pomiaru, Aplikacja dla Windows lub Aplikacja dla macOS wskaże powody ewentualnego braku certyfikacji Pomiaru wraz ze szczegółowymi informacjami.

VI. RAPORT

 1. System umożliwia wygenerowanie Raportu obejmującego wyniki Pomiarów certyfikowanych przez okres co najmniej 12 miesięcy od wykonania Pomiarów certyfikowanych.
 2. W celu wygenerowania Raportu należy wybrać datę końca pomiarów, a następnie nazwę Operatora, określoną na podstawie ogólnodostępnych danych o publicznym adresie IPv4.
 3. Warunkiem wygenerowania Raportu jest wykonanie co najmniej 2 Cykli dobowych Pomiarów certyfikowanych w odstępie nie większym niż 6 dni, w ciągu 7 dni wstecz od wybranej przez Użytkownika zarejestrowanego daty końca pomiarów. Do Raportu System wybierze dwa Cykle dobowe najbliższe daty wybranej przez Użytkownika zarejestrowanego.
 4. Panel www użytkownika informuje o spełnieniu warunku z pkt. 3 po wybraniu daty końca pomiarów przez Użytkownika zarejestrowanego.
 5. Raport zawiera następujące pozycje:

  • Unikalny identyfikator i kod zabezpieczający,
  • Datę i godzinę wygenerowania,
  • Identyfikator użytkownika,
  • Nazwę operatora ustaloną według publicznego adres IPv4,
  • Okres za jaki Raport został wygenerowany,
  • Podane przez użytkownika w trakcie rejestracji wartości prędkości minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej pobierania i wysyłania danych,
  • Zbiorcze zestawienie skróconych wyników Pomiaru tj. identyfikator, wartość prędkości pobierania danych w Mb/s, wartość prędkości wysyłania danych w Mb/s, wartość RTT w ms,
  • szczegółowe dane odnośnie każdego Pomiaru certyfikowanego uwzględnionego w Raporcie.
 6. Szczegółowe dane odnośnie Pomiaru certyfikowanego to:

  • Data i godzina rozpoczęcia pomiaru, znacznik czasu
  • Data i godzina zakończenia pomiaru, znacznik czasu
  • Prędkość pobierania - download [Mb/s]
  • Prędkość wysyłania - upload [Mb/s]
  • Opóźnienie (RTT – ping) [ms]
  • Zmienność opóźnienia – jitter [ms]
  • Publiczny adres IPv4
  • Publiczny adres IPv6
  • Port zewnętrzny TCP
  • Adres IPv4 API
  • Prywatny adres IPv4 / maska
  • Konfiguracja z DHCP
  • Serwery referencyjne
  • Wersja aplikacji
  • Wersja silnika
  • Maksymalna prędkość pobierania z umowy [Mb/s]
  • Maksymalna prędkość wysyłania z umowy [Mb/s]
  • Wersja protokołu IP
  • Prędkość połączenia sieciowego [Mb/s]
  • Typ połączenia sieciowego
  • Operator mobilny
  • Rozmiar MSS [B]
  • Rozmiar PMTU [B]
  • Ruch downlink na interfejsie (System) przed rozpoczęciem pomiaru [Mb/s]
  • Ruch uplink na interfejsie (System) przed rozpoczęciem pomiaru [Mb/s]
  • Średnie obciążenie CPU przed rozpoczęciem pomiaru [%]
  • Obciążenie pamięci RAM przed rozpoczęciem pomiaru [%]
  • Szacowana prędkość pobierania - pretest [Mb/s]
  • Ruch downlink na interfejsie (System) podczas pretestu pobierania [Mb/s]
  • Ruch uplink na interfejsie (System) podczas pretestu pobierania [Mb/s]
  • Szacowana prędkość wysyłania - pretest [Mb/s]
  • Ruch downlink na interfejsie (System) podczas pretestu wysyłania [Mb/s]
  • Ruch uplink na interfejsie (System) podczas pretestu wysyłania [Mb/s]
  • Średnie obciążenie CPU - pretest [%]
  • Obciążenie pamięci RAM - pretest [%]
  • Liczba połączeń - pobieranie
  • Wielkość okna TCP - pobieranie [B]
  • Buffer delay - pobieranie [%]
  • Retrasmisje TCP - pobieranie
  • Retrasmisje TCP - pobieranie [%]
  • RTT bramy domyślnej - pobieranie [ms]
  • Ruch downlink na interfejsie (System) podczas testu pobierania [Mb/s]
  • Ruch uplink na interfejsie (System) podczas testu pobierania [Mb/s]
  • Średnie obciążenie CPU - pobieranie [%]
  • Obciążenie pamięci RAM - pobieranie [%]
  • Liczba połączeń - wysyłanie
  • Wielkość okna TCP - wysyłanie [B]
  • Buffer delay - wysyłanie [%]
  • Retrasmisje TCP - wysyłanie
  • Retrasmisje TCP - wysyłanie [%]
  • RTT bramy domyślnej - wysyłanie [ms]
  • Ruch downlink na interfejsie (System) podczas testu wysyłania [Mb/s]
  • Ruch uplink na interfejsie (System) podczas testu wysyłania [Mb/s]
  • Średnie obciążenie CPU - wysyłanie [%]
  • Obciążenie pamięci RAM - wysyłanie [%]
  • Połączenie VPN
  • Udostępnianie połączenia
  • Typ interfejsu sieciowego
  • Model interfejsu sieciowego
  • Opis interfejsu sieciowego
  • Duplex interfejsu sieciowego
  • Fullduplex interfejsu sieciowego
  • Wersja sterownika interfejsu sieciowego
  • Data sterownika interfejsu sieciowego
  • Dostawca sterownika interfejsu sieciowego
  • Typ sieci WiFi
  • Kanał sieci WiFi
  • RSSI sieci WiFi [dBm]
  • Prędkość połączenia sieci WiFi [Mb/s]
  • Jakość połączenia sieci WiFi [%]
  • SNR połączenia WiFi [dBm]
  • Nazwa procesora
  • Wielkość pamięci RAM [MB]
  • Model dysku twardego
  • Prędkość obrotowa dysku twardego
  • Wersja systemu operacyjnego
  • Numer build systemu operacyjnego
  • Architektura systemu operacyjnego
  • Wirtualizacja systemu operacyjnego
  • Informacja o interfejsie VPN
  • Liczba dynamicznych wpisów ARP
  • Zawartość tablicy ARP
  • Lista interfejsów sieciowych
  • Wynik traceroute
  • Lista aktywnych procesów (zabezpieczenia systemowe)
  • Procesy do limitowania prędkości połączenia
  • Usługi do limitowania prędkości połączenia
  • Informacja o typie zasilania urządzenia
  • Informacja o deklaracji użytkownika o braku innych urządzeń w sieci
  • Informacja czy pomiar został wykonany w trybie automatycznym
  • Wynik badania odpowiedzi DNS
  • Wynik badania blokady portów
 7. Użytkownik zarejestrowany może utrwalić Raport poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili w formie pliku PDF. Raport jest dostępny w systemie przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu wygenerowania.
 8. Użytkownik zarejestrowany może pozyskać z Systemu unikalny odnośnik, który następnie może dowolnie udostępnić w formie elektronicznej.

VII. OGRANICZENIA SYSTEMU POMIAROWEGO

 1. Aplikacja dla Windows, aplikacja dla macOS, aplikacja WEB i aplikacje mobilne zaprojektowane są do pomiaru prędkości do 2.5 Gb/s sekwencyjnie w każdym kierunku (pobieranie i wysyłanie).
 2. We wszystkich aplikacjach prędkość przesyłania danych obliczana jest jako stosunek ilości przesłanych danych (tzw. TCP payload) do czasu przesyłania tych danych i prezentowana jest jako Mb/s (Megabity na sekundę).
 3. W przypadku połączeń kablowych typu Ethernet, maksymalne możliwe prędkości przesyłania danych mierzone przez aplikacje to:

  • 2500 Mb/s w przypadku połączeń kablowych o przepustowości wyższej niż 2500 Mb/s,
  • ~2352 Mb/s w przypadku połączenia 2.5GBASE-T (tzw. 2.5 Gigabit Ethernet)
  • ~940.8 Mb/s w przypadku połączenia 1000Base-T (tzw. Gigabit Ethernet) full duplex o przepustowości 1000 Mb/s,
  • ~94.8 Mb/s w przypadku połączenia 100Base-TX (tzw. Fast Ethernet) full duplex o przepustowości 100 Mb/s.
 4. W przypadku połączeń bezprzewodowych (WiFi, mobilne), maksymalne możliwe prędkości przesyłania danych mierzone przez aplikacje zależą od warunków środowiska radiowego (np. prędkość połączenia, siła i jakość sygnału).

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli V-SPEED nie uznał reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a V-SPEED zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej. Mediacja ma charakter dobrowolny, a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z Platformy ODR, zlokalizowanej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. V-SPEED zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji infrastruktury oraz Systemu. O planowanych przerwach i czasie ich trwania V-SPEED będzie informował z wyprzedzeniem. Przerwy nie będą dłuższe niż 6 godzin.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ostatnia aktualizacja: 30.11.2020