System jest w trakcie ostatecznej weryfikacji przez Prezesa UKE. Rejestracja kont oraz logowanie do panelu www użytkownika są nieaktywne.

Regulamin korzystania z systemu PRO Speed Test - PRO Speed Test

Regulamin korzystania z systemu PRO Speed Test

I. DEFINICJE

 1. V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695003, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://pro.speedtest.pl/ wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności: uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy rejestratorem domeny a abonentem domeny; zawartość strony internetowej; autorskie prawa majątkowe do strony internetowej w szczególności, lecz nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej.
 3. Pomiar oznacza procedurę, w trakcie której badane są parametry łącza internetowego lub czynniki środowiska pomiarowego. Pomiar może być certyfikowany lub niecertyfikowany.
 4. Aplikacja dla Windows oznacza aplikację komputerową dla systemu Windows, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 5. Pomiar certyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows i spełnił warunki określone w sekcji V niniejszego Regulaminu.
 6. Pomiar niecertyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows, Aplikacji WEB i Aplikacjach mobilnych oraz nie spełnił warunków określonych w sekcji V niniejszego Regulaminu.
 7. Cykl dobowy oznacza minimum 6 pomiarów certyfikowanych wykonanych w ciągu jednego dnia (od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) w odstępie minimum 30 minut.
 8. Aplikacje mobilne oznacza aplikacje dla urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 9. Aplikacja WEB oznacza aplikację dla przeglądarek internetowych, która umożliwia wykonanie Pomiaru niecertyfikowanego.
 10. Raport oznacza dokument w formie pliku PDF lub unikalnego adresu URL, zawierający zestawienie wyników Pomiarów certyfikowanych.
 11. System oznacza system, którego właścicielem autorskich i majątkowych praw oraz administratorem jest V-SPEED. Na System składa się Strona wraz z jej zawartością, Panel www użytkownika, Aplikacja dla Windows, Aplikacje mobilne i Aplikacja WEB.
 12. Użytkownik oznacza podmiot, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedziła Stronę.
 13. Użytkownik zarejestrowany oznacza Użytkownika, który posiada konto w Systemie.
 14. Przeglądarka oznacza program komputerowy, który umożliwia wyświetlanie stron internetowych, korzystających z technologii: HTML5, CSS, JavaScript.
 15. Panel www użytkownika oznacza wydzieloną część Strony, dostępną w Przeglądarce pod adresem https://pro.speedtest.pl/user/, gdzie Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do danych, w tym wyników Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych i Raportów.
 16. UKE oznacza Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 17. Operator lub Dostawca usługi oznacza podmiot, który świadczy usługi dostępu do Internetu i posiada numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w UKE.
 18. PST oznacza Podstawowe Serwery Testowe dzierżawione przez V-SPEED od zewnętrznego dostawcy, do których domyślnie przeprowadzane są Pomiary certyfikowane lub niecertyfikowane.
 19. DST oznacza Dodatkowe Serwery Testowe, udostępniane przez Operatorów, do których mogą być przeprowadzane Pomiary certyfikowane i niecertyfikowane po spełnieniu odpowiednich warunków.
 20. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Systemu.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. V-SPEED udostępnia System bezpłatnie.
 2. System przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy obserwują rozbieżności pomiędzy umownymi parametrami usługi dostępu do Internetu (prędkość pobierania i wysyłania danych) a stanem faktycznym.
 3. System nie jest przeznaczony do badania jakości połączeń Internetowych przez Dostawców usługi dostępu do Internetu ani do wykorzystania w żaden inny komercyjny sposób bez zgody V-SPEED
 4. System nie zawiera treści reklamowych emitowanych na rzecz podmiotów trzecich niepowiązanych z V-SPEED, w tym Operatorów.
 5. V-SPEED zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Systemie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Informacje dla Użytkownika oraz prawa i obowiązki V-SPEED w zakresie przetwarzania danych zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://pro.speedtest.pl/polityka_prywatnosci
 7. V-SPEED dba o możliwie najwyższą dostępność i jakość Systemu. Przez jakość rozumie się brak wpływu PST na wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych oraz kontrolę obciążenia PST i Systemu. V-SPEED zastrzega, że nie dotyczy to sytuacji, w których za obniżenie jakości odpowiedzialność ponosi zewnętrzny dostawca PST. W razie wykrycia obniżenia jakości Systemu, V-SPEED uniemożliwi wykonywanie Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych do czasu rozwiązania problemu.
 8. Wszystkie aplikacje w ramach Systemu mają zaimplementowany mechanizm kontroli integralności danych przesyłanych do bazy danych Systemu.
 9. Użytkownik może kontaktować się z V-SPEED we wszystkich sprawach związanych z Systemem:
  • listownie na adres: V-SPEED Sp. z o.o., ul. Mińska 38/216, 54-610 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@pro.speedtest.pl.
III. KORZYSTANIE Z SYSTEMU

 1. Użytkownik ma dostęp do treści informacyjnej strony (dokumentacja, metodologia, itd.)
 2. Użytkownik może zarejestrować bezpłatne konto Użytkownika. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych (w tym osobowych) na potrzeby Systemu.
 3. Dane do logowania do Panelu www użytkownika (ID użytkownika) generowane są automatycznie przez System, a następnie wysyłane w formie wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 4. V-SPEED zapewnia możliwość odzyskania danych do konta przy użyciu adresu e-mail podanego w czasie rejestracji konta.
 5. Użytkownik zarejestrowany może wykonywać Pomiary certyfikowane lub niecertyfikowane w Aplikacji dla Windows oraz pomiary niecertyfikowane w Aplikacji WEB i w Aplikacjach mobilnych.
 6. Każdy wynik Pomiaru certyfikowanego lub niecertyfikowanego jest zapisywany w bazie danych V-SPEED i przypisany do ID użytkownika, który Pomiar certyfikowany lub niecertyfikowany wykonał.
 7. Użytkownik zarejestrowany może przeglądać wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych z możliwością filtrowania ich listy po:
  • zakresie dat i godzin wykonania,
  • źródle  (np. Aplikacja dla Windows, Aplikacja WEB, itd.),
  • statusie certyfikacji Pomiarów (certyfikowany lub niecertyfikowany)
 8. Użytkownik zarejestrowany może pobrać wyniki Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych w formie pliku CSV (wartości oddzielane średnikiem).
 9. Użytkownik zarejestrowany może wygenerować Raport, pod warunkiem wykonania odpowiedniej liczby Pomiarów certyfikowanych.
 10. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto. Przed usunięciem konta musi potwierdzić przyjęcie do wiadomości, że wszystkie wyniki Pomiarów zostaną bezpowrotnie usunięte. 

IV. WYMAGANIA SYSTEMOWE APLIKACJI

 1. Aplikacja dla Windows:
  • system operacyjny: Windows w wersji 7, 8, 8.1 lub 10,
  • architektura systemu: 32 lub 64 bit,
  • wolne miejsce na dysku systemowym: 10 MB,
  • minimalna ilość pamięci RAM: 2 GB (dla 32 bit) lub 4 GB (dla 64 bit),
  • minimalna ilość rdzeni/wątków procesora: 2 (dla pomiarów do 100 Mb/s) lub 4 (dla pomiarów powyżej 100 Mb/s).
 2. Aplikacja WEB:
  • przeglądarka Chrome w wersji minimum 67 lub
  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji minimum 60 lub
  • przeglądarka Microsoft Edge w wersji minimum 17 lub
  • przeglądarka Opera w wersji minimum 49.
 3. Aplikacje mobilne:
  • system operacyjny Android w wersji minimum 5.0 lub
  • system operacyjny iOS w wersji minimum 9.

V. POMIAR CERTYFIKOWANY

 1. Pomiar certyfikowany może być wykonany przez Użytkownika zarejestrowanego tylko w Aplikacji dla Windows.
 2. Aplikacja dla Windows po uruchomieniu poinformuje Użytkownika zarejestrowanego o poprawnym sposobie podłączenia komputera do sieci. W szczególności zaleci, aby komputer podłączony był bezpośrednio do urządzenia końcowego operatora (CPE) za pomocą kabla sieciowego ze złączem RJ-45.
 3. Pomiar będzie certyfikowany, jeśli spełni wszystkie poniższe warunki:
  • wykorzystany w pomiarze interfejs sieciowy: Ethernet 1000Base-T, Full duplex (dopuszczalny 100Base-T dla przepływności usługi < 80 Mb/s ustalonej na podstawie prędkości maksymalnej pobierania danych dla usługi podanej przez użytkownika),
  • obciążenie CPU przed rozpoczęciem testu < 20 %, rozumiane, jako suma obciążeń na wszystkich rdzeniach CPU podzielona przez ilość rdzeni,
  • obciążenie CPU w trakcie testu < 85 %, rozumiane, jako suma obciążeń na wszystkich rdzeniach CPU podzielona przez ilość rdzeni,
  • natężenie ruchu generowanego (L3) < 1 Mb/s w każdym kierunku bezpośrednio przed rozpoczęciem testu,
  • brak aktywnych połączeń VPN,
  • brak aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika,
  • brak wpisów w tablicy ARP poza właściwymi dla urządzenia użytkownika i bramy domyślnej,
  • pomiar wykonany na łączu operatora stacjonarnego na podstawie publicznego adresu IPv4 lub adresu NAT,
  • pomiar wykonany do serwerów PST albo DST, które zostały zatwierdzone przez Prezesa UKE.
 4. Po spełnieniu wszystkich warunków przyjmuje się domniemanie poprawności ich określenia. Na prędkość usługi dostępu do Internetu, poza weryfikowanymi przez aplikację czynnikami, mogą mieć wpływ inne elementy środowiska użytkownika, które nie są zależne od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Dostawca w postępowaniu reklamacyjnym lub sądowym może wykazać, że usługa była świadczona zgodnie z umową, pomimo negatywnych wyników pomiarów.
 5. Przed rozpoczęciem Pomiaru, Aplikacja dla Windows poinformuje użytkownika o wstępnym statusie certyfikacji Pomiaru na podstawie wyniku badania czynników środowiska pomiarowego.
 6. Przed rozpoczęciem Pomiaru, Aplikacja dla Windows będzie okresowo badać czynniki środowiska pomiarowego i aktualizować wstępny status certyfikacji Pomiaru.
 7. Zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu Pomiaru, Aplikacja dla Windows wskaże powody ewentualnego braku certyfikacji Pomiaru wraz ze szczegółowymi informacjami.

VI. POMIAR DO DST

 1. DST będą dopuszczone do funkcjonowania w systemie pomiarowym pod następującymi warunkami:
  • Operator zainteresowany uruchomieniem DST w swojej sieci zgłosi taką inicjatywę do V-SPEED. Operator przedstawi w szczególności fizyczną i logiczną (względem własnej sieci) lokalizację DST. Wymagane będzie, aby DST znajdował się na brzegu sieci operatora, w punkcie równoważnym z punktem wymiany ruchu, poza urządzeniami operatora umożliwiającym kształtowanie ruchu.
  • V-SPEED i operator uzgodnią warunki techniczne i organizacyjne dołączenia DST do systemu pomiarowego oraz termin i warunki przeprowadzenia testów dopuszczających do wykonywania pomiarów certyfikowanych.
  • Testy dopuszczające będą polegać na wykonywaniu Pomiarów certyfikowanych przez użytkowników w sieci operatora, przy wykorzystaniu Aplikacji dla Windows. Pomiary certyfikowane będą wykonywane sekwencyjnie do PST i DST. 
  • Testy dopuszczające trwają od 14 do 30 dni i będą wymagać przeprowadzenia, co najmniej 1000 pomiarów sekwencyjnych (1000 do PST i 1000 do DST), przez co najmniej 350 różnych użytkowników.
  • Średnie wyniki Pomiarów certyfikowanych uzyskiwane z wykorzystaniem DST nie mogą wykazywać znaczącej rozbieżności z wynikami Pomiarów certyfikowanych uzyskiwanymi z wykorzystaniem PST.
 2. Po dopuszczeniu DST okresowo, w przypadku wątpliwości lub na każde żądanie Prezesa UKE, V-SPEED przeprowadzi testy weryfikujące prawidłowość Pomiarów certyfikowanych wykonywanych do DST. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, DST traci dopuszczenie do wykonywania Pomiarów certyfikowanych.
 3. Dopuszczenie DST do wykonywania Pomiarów certyfikowanych będzie wymagać zgody Prezesa UKE. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości Pomiarów certyfikowanych, Prezes UKE będzie mógł zdecydować o utracie dopuszczenia DST do wykonywania Pomiarów certyfikowanych.

VII. RAPORT

 1. System umożliwia wygenerowanie Raportu przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty wykonania Pomiarów certyfikowanych.
 2. W celu wygenerowania Raportu należy wybrać datę końca pomiarów, a następnie nazwę Operatora, określoną na podstawie ogólnodostępnych danych o publicznym adresie IPv4.
 3. Warunkiem wygenerowania Raportu jest wykonanie co najmniej 2 Cykli dobowych Pomiarów certyfikowanych w odstępie nie większym niż 6 dni, w ciągu 7 dni wstecz od wybranej przez Użytkownika zarejestrowanego daty końca pomiarów. Do Raportu System wybierze dwa ostatnie Cykle dobowe.
 4. Panel www użytkownika informuje o spełnieniu warunku z pkt. 3 po wybraniu daty końca pomiarów przez Użytkownika zarejestrowanego.
 5. Raport zawiera następujące pozycje:
  • unikalny identyfikator i kod zabezpieczający,
  • datę i godzinę wygenerowania,
  • identyfikator użytkownika,
  • nazwę operatora ustaloną według publicznego adres IPv4,
  • okres za jaki Raport został wygenerowany,
  • podane przez użytkownika w trakcie rejestracji wartości prędkości minimalnej, zwykle dostępnej i maksymalnej pobierania i wysyłania danych,
  • zbiorcze zestawienie skróconych wyników Pomiaru tj. identyfikator, wartość prędkości pobierania danych w Mb/s, wartość prędkości wysyłania danych w Mb/s, wartość RTT w ms,
  • szczegółowe dane odnośnie każdego Pomiaru uwzględnionego w Raporcie.
 6. Użytkownik zarejestrowany może utrwalić Raport poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili w formie pliku PDF.
 7. Użytkownik zarejestrowany może pozyskać z Systemu unikalny odnośnik, który następnie może dowolnie udostępnić w formie elektronicznej.

VIII. OGRANICZENIA SYSTEMU POMIAROWEGO

 1. Aplikacja dla Windows, aplikacja WEB i aplikacje mobilne zaprojektowane są do pomiaru prędkości do 1 Gb/s sekwencyjnie w każdym kierunku (pobieranie i wysyłanie).
 2. We wszystkich aplikacjach prędkość przesyłania danych obliczana jest jako stosunek ilości przesłanych danych (tzw. TCP payload) do czasu przesyłania tych danych i prezentowana jest jako Mb/s (Megabity na sekundę).
 3. W przypadku połączeń kablowych typu Ethernet, maksymalne możliwe prędkości przesyłania danych mierzone przez aplikacje to:

  • 1000 Mb/s w przypadku połączeń kablowych o przepustowości wyższej niż 1000 Mb/s,
  • ~940.8 Mb/s w przypadku połączenia 1000Base-T (tzw. Gigabit Ethernet) full duplex o przepustowości 1000 Mb/s,
  • ~94.8 Mb/s w przypadku połączenia 100Base-TX (tzw. Fast Ethernet) full duplex o przepustowości 100 Mb/s.
 4. W przypadku połączeń bezprzewodowych (WiFi, mobilne), maksymalne możliwe prędkości przesyłania danych mierzone przez aplikacje zależą od warunków środowiska radiowego (np. prędkość połączenia, siła i jakość sygnału).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. V-SPEED zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji infrastruktury oraz Systemu. O planowanych przerwach i czasie ich trwania V-SPEED będzie informował z wyprzedzeniem. Przerwy nie będą dłuższe niż 6 godzin.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez każdą osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na Stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ostatnia aktualizacja: 07.11.2018, 11:10