Polityka prywatności systemu PRO Speed Test - PRO Speed Test

Polityka prywatności systemu PRO Speed Test

I. DEFINICJE

 1. V-SPEED oznacza V-SPEED Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151805491, REGON: 368267399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695003, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Strona oznacza stronę internetową działającą pod adresem https://pro.speedtest.pl/ wraz z całą jej zawartością, na którą składają się w szczególności: uprawnienia wynikłe z umowy pomiędzy rejestratorem domeny a abonentem domeny; zawartość strony internetowej; autorskie prawa majątkowe do strony internetowej w szczególności, lecz nie wyłącznie do treści prezentowanych na stronie internetowej.
 3. Pomiar oznacza procedurę, w trakcie której badane są parametry łącza internetowego lub czynniki środowiska pomiarowego.
 4. Aplikacja dla Windows oznacza aplikację komputerową dla systemu Windows w wersji 8, 8.1 i 10, która umożliwia wykonanie Pomiaru.
 5. Aplikacja dla macOS oznacza aplikację komputerową dla systemu macOS w wersji 10.14 i wyższej.
 6. Regulamin oznacza regulamin Systemu dostępny pod adresem: https://pro.speedtest.pl/regulamin
 7. Pomiar certyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows lub Aplikacji dla macOS i spełnił warunki określone w sekcji V Regulaminu.
 8. Pomiar niecertyfikowany oznacza Pomiar, który został wykonany w Aplikacji dla Windows, Aplikacji dla macOS, Aplikacji WEB i Aplikacjach mobilnych oraz nie spełnił warunków określonych w sekcji V Regulaminu.
 9. Aplikacje mobilne oznacza aplikacje dla urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS, które umożliwiają wykonanie Pomiaru niecertyfikowanego.
 10. Aplikacja WEB oznacza aplikację dla przeglądarek internetowych, która umożliwia wykonanie niecertyfikowanego pomiaru jakości łącza internetowego.
 11. Raport oznacza dokument w formie pliku PDF lub unikalnego adresu URL zawierający zestawienie wyników Pomiarów certyfikowanych.
 12. System oznacza system, którego właścicielem autorskich i majątkowych praw oraz administratorem jest V-SPEED. Na System składa się Strona wraz z jej zawartością, Panel www użytkownika, Aplikacja dla Windows, Aplikacja dla macOS, Aplikacje mobilne i Aplikacja WEB.
 13. Użytkownik oznacza podmiot będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedziła Stronę.
 14. Użytkownik zarejestrowany oznacza Użytkownika, który posiada konto w Systemie.
 15. Przeglądarka oznacza program komputerowy, który umożliwia wyświetlanie stron internetowych, korzystających z technologii: HTML5, CSS, JavaScript. Wspierane wersje przeglądarek to: Microsoft Internet Explorer w wersji minimum 11.0, Microsoft Edge w wersji minimum 41.16299.15, Mozilla Firefox w wersji minimum 58.0.2, Google Chrome w wersji minimum 64.0.3282, Opera w wersji minimum 51, Apple Safari w wersji minimum 10.1.2.
 16. Panel www użytkownika oznacza wydzieloną część Strony, dostępną w Przeglądarce pod adresem https://pro.speedtest.pl/user/, gdzie Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do danych, w tym wyników Pomiarów certyfikowanych lub niecertyfikowanych i Raportów.
 17. Pliki cookie oznacza pliki zapisywane w pamięci podręcznej Przeglądarki na dysku systemowym Użytkownika.
 18. UKE oznacza Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 19. Operator lub Dostawca usługi oznacza podmiot, który świadczy usługi dostępu do Internetu i posiada numer wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w UKE.
 20. PST oznacza Podstawowe Serwery Testowe dzierżawione przez V-SPEED od zewnętrznego dostawcy, do których domyślnie przeprowadzane są Pomiary.
 21. DST oznacza Dodatkowe Serwery Testowe, udostępniane przez Operatorów, do których mogą być przeprowadzane pomiary po spełnieniu odpowiednich warunków.
 22. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 23. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Są to czynności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO).

II. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest V-SPEED.
 2. Użytkownik może kontaktować się z V-SPEED we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi występującymi w Systemie:

  • listownie na adres: V-SPEED Sp. z o.o., ul. Mińska 38/216, 54-611 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@pro.speedtest.pl.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. V-SPEED przetwarza w Systemie:

  • adres e-mail Użytkownika w celu rejestracji konta Użytkownika (dostarczenie danych do logowania w Panelu www użytkownika) oraz w celu procedury odzyskiwania danych do logowania; adres e-mail przetwarzany jest do momentu wysłania wiadomości e-mail z danymi do logowania (około 1 sekunda), a następnie jest usuwany; w Systemie pozostaje tylko tzw. fingerprint adresu e-mail, uzyskany za pomocą jednostronnej funkcji skrótu SHA-256 w celu umożliwienia późniejszego odzyskania hasła do konta,
  • inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w przypadku bezpośredniego kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (np. adres e-mail, imię i nazwisko w polu nadawcy lub stopce wiadomości) w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, dotyczącej uwag do Systemu; dane te przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.

   Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. V-SPEED udostępnia treść korespondencji za pomocą poczty elektronicznej Prezesowi UKE, jako organowi nadzorującemu System.
 3. V-SPEED nie udostępnia danych osobowych wymienionych w pkt. 1 innym podmiotom trzecim.
 4. V-SPEED może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 1 personelowi technicznemu (programiści i administratorzy serwerów) w celu monitoringu i rozwoju procesów systemowych oraz zewnętrznym dostawcom usług dzierżawy serwerów, w celu umożliwienia realizacji tych usług. V-SPEED zapewnia, że personel techniczny oraz zewnętrzni dostawcy przetwarzają powierzone dane zgodnie z RODO. Podstawą prawną tego powierzenia przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. V-SPEED nie przetwarza w Systemie szczególnych kategorii danych osobowych.
 6. V-SPEED nie stosuje w Systemie profilowania.
 7. V-SPEED nie stosuje w Systemie automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.
 8. V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe w Systemie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 9. V-SPEED nie przekazuje danych osobowych z Systemu poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").
 10. V-SPEED przetwarza dane osobowe w Systemie najpóźniej do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV. INFORMACJA O PRAWACH UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

V-SPEED dokłada wszelkich starań, aby każdy Użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania z Systemu. W odniesieniu do RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).

V. PLIKI COOKIE

V-SPEED używa Plików cookie w następujących celach:

 • Przechowywanie informacji o sesji Użytkownika zalogowanego w Panelu www użytkownika w celu zalogowania w Przeglądarce,
 • Przechowywanie informacji o unikalnym identyfikatorze Przeglądarki w celu wykorzystania w Aplikacji WEB jako identyfikator sesji użytkownika,
 • Przechowywania informacji o odwiedzinach poszczególnych modułów systemu w celach statystycznych.

Użytkownik w dowolnej chwili może wyłączyć Pliki cookie w Przeglądarce, zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez wydawców Przeglądarek, np.:

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU POZOSTAŁYCH DANYCH (NIEOSOBOWYCH)

 1. V-SPEED przetwarza w Systemie:

  • publiczny adres IP Użytkownika zarejestrowanego, który wykonał Pomiar – w celu określenia nazwy Operatora oraz przybliżonej lokalizacji Użytkownika na podstawie publicznie dostępnych informacji,
  • prywatny adres IP Użytkownika, port źródłowy TCP połączenia aplikacji z Systemem na potrzeby generowania Raportu,
  • przybliżoną na podstawie publicznego adresu IP (Aplikacja dla Windows, Aplikacja dla macOS, Aplikacja WEB, Aplikacje mobilne) lub dokładną (Aplikacje mobilne) lokalizację Użytkownika na potrzeby tworzenia zagregowanych statystyk, prezentowanych na interaktywnych mapach na Stronie,
  • czas rozpoczęcia i zakończenia Pomiaru na potrzeby generowania Raportu oraz filtrowania wyników Pomiaru.
 2. V-SPEED przetwarza dane będące wynikami lub parametrami Pomiarów:

  • podstawowe parametry jakościowe łącza internetowego: prędkość pobierania i wysyłania danych, RTT, jitter, buffer delay, retransmisje TCP, rozmiar MSS, rozmiar PMTU,
  • parametry Pomiarów: liczba połączeń, wielkość okna transmisyjnego TCP.
 3. V-SPEED przetwarza dane odczytane z systemu operacyjnego przez Aplikację dla Windows (tzw. czynniki środowiskowe):

  • szybkość, opis, typ połączenia i duplex interfejsu sieciowego oraz wersja, data i nazwa dostawcy sterownika interfejsu sieciowego,
  • informacja, czy konfiguracja IP została pobrana z DHCP,
  • maska podsieci dla adresu IP na interfejsie sieciowym,
  • ruch na interfejsie sieciowym w Windows przed i w trakcie Pomiaru,
  • RTT bramy domyślnej podczas pomiaru,
  • średnie obciążenie CPU przed i w trakcie Pomiaru,
  • średnie obciążenie pamięci RAM przed i w trakcie Pomiaru,
  • stan połączenia VPN (aktywne/nieaktywne),
  • stan udostępniania połączenia internetowego (aktywne/nieaktywne),
  • informacje o połączeniu WiFi: standard, kanał, RSSI, SNR, jakość,
  • nazwa procesora i wielkość pamięci RAM,
  • model i prędkość obrotowa dysku twardego (jeśli dostępna),
  • wersja, architektura i numer build systemu operacyjnego,
  • zawartość tablicy ARP dla podsieci adresowej, w której znajduje się brama domyślna z najniższą metryką,
  • lista interfejsów sieciowych,
  • wynik traceroute do PST lub DST,
  • lista aktywnych zabezpieczeń systemowych,
  • nazwy procesów i usług, które mogą ograniczać przepustowość połączenia sieciowego poprzez programowe ograniczenie przepustowości interfejsu sieciowego np. za pomocą kolejkowania,
  • informacja o typie zasilania urządzenia,
  • wynik badania odpowiedzi DNS,
  • wynik badania blokady portów.
 4. V-SPEED przetwarza dane odczytane z systemu operacyjnego przez Aplikację WEB (tzw. czynniki środowiskowe):

  • nagłówek HTTP_USER_AGENT identyfikujący nazwę i wersję przeglądarki
 5. V-SPEED przetwarza dane odczytane z systemu operacyjnego przez Aplikacje mobilne (tzw. czynniki środowiskowe):

  • informacje o urządzeniu (nazwa producenta, model urządzenia),
  • informacje o połączeniu mobilnym (nazwa i identyfikator numeryczny operatora, RSSI, typ połączenia, identyfikator komórki, siła sygnału),
  • informacje o połączeniu WiFi (RSSI, numer kanału, przepływność połączenia).

V-SPEED przetwarza dane nieosobowe wymienione w pkt. 1-5 w celu generowania Raportu z Pomiarów certyfikowanych oraz w celach statystycznych.

VII. INFORMACJA O UDOSTĘPNIANIU DANYCH (NIEOSOBOWYCH)

 1. V-SPEED udostępnia dane wymienione w sekcji VI pkt. 1-5 Prezesowi UKE.
 2. V-SPEED może udostępnić dane będące wynikami pomiarów Użytkownika zarejestrowanego wyłącznie Operatorowi, na którego łączu wyniki zostały uzyskane. Dane mogą być udostępniane w celu poprawy jakości świadczonych usług dostępu do Internetu pod warunkiem wyrażenia zgody na to przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Zakres udostępnianych danych to:

  • czas zakończenia Pomiaru,
  • publiczny adres IP Użytkownika zarejestrowanego, który wykonał Pomiar,
  • port źródłowy TCP połączenia aplikacji z Systemem,
  • podstawowe parametry jakościowe łącza internetowego: prędkość pobierania i wysyłania danych, RTT, jitter, buffer delay, retransmisje TCP, rozmiar MSS, rozmiar PMTU,
  • parametry Pomiarów: liczba połączeń, wielkość okna transmisyjnego TCP,
  • szybkość, opis, typ połączenia i duplex interfejsu sieciowego oraz wersja, data i nazwa dostawcy sterownika interfejsu sieciowego,
  • informacje o połączeniu WiFi: standard, kanał, RSSI, SNR, jakość,
  • stan udostępniania połączenia internetowego (aktywne/nieaktywne),
  • stan połączenia VPN (aktywne/nieaktywne),
  • średnie obciążenie pamięci RAM przed i w trakcie Pomiaru,
  • średnie obciążenie CPU przed i w trakcie Pomiaru,
  • RTT bramy domyślnej podczas pomiaru,
  • ruch na interfejsie sieciowym w Windows przed i w trakcie Pomiaru.

ostatnia aktualizacja: 30.11.2020